Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie

Ogłoszenie

SA.2217.11.2018

Leżajsk, 7.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU           

1. Wydzierżawiający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,

z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa części działki nr 511/6 w Leśnictwie Korniaktów”

4. Przedmiot przetargu:

Lp.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Numer działki

Pow. w ha

Kat.

użytku

Leśnictwo

Adres leśny

1.

Białobrzegi

Korniaktów Północny

511/6

0,4388

R V

Korniaktów

04-15-1-02-146-i

5. Cena wywoławcza  wynosi: 131,64 zł/rok brutto (słownie: sto trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt  cztery grosze)

6. Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

7. Zapłata czynszu za dzierżawę za 2018 r. nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Zapłata czynszu dzierżawnego w kolejnych latach obowiązywania umowy będzie następowała
do 31-go marca  danego roku za rok dzierżawy z góry.

8. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

9. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty należnych podatków lokalnych od dzierżawionego gruntu.

10. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z leśniczym Leśnictwa Korniaktów (tel. 17 224 58 17, kom.: 600948910). Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku

11. Oferty z opisem: „Dzierżawa części działki nr 511/6 w Leśnictwie Korniaktów” należy składać w terminie do 21.05.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 21.05.2018 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami, przy czym zaoferowana cena nie może być niższa od ceny złożonej oferty.

15. Dzierżawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym działki.

16. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.

17. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

18. Nadleśniczy bez podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk

Materiały do pobrania


Przetarg

Przetarg

SA.2217.3.2018                                                                                                                 Leżajsk, 06.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU             

1. Wydzierżawiający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgoda Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie stawów, znak spr.: ZS.2217.185.2017 z dnia 10.10.2017 r.,

- Zarządzenie nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia 8.04.2010 r., znak spr.: ZZ-2126-81/2010,

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie”

4. Przedmiot przetargu:

Część

Nazwa

Województwo,

Powiat,

Jednostka ewid.,

Obręb ewid.

Numer działki ew.

Pow.

Kat. Użytkuklasa

Nadleśnictwo,

Obręb leśny,

Leśnictwo

Adres leśny

I

 

Staw Wyspowy

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

3,2836 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

II

 

Staw

Habitowski

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

4,0147 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

III

 

Staw Letni Górny

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

2,1687 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

IV

Staw Letni Dolny

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

2,0027 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

V

Staw Klin

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

1,5815 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-p-00

VI

Staw

Łąkowy

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

3,4242 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-r-00

 

5. Cena wywoławcza stawów wynosi:

Dla części I staw Wyspowy: 1 970,16 zł/rok brutto (słownie: tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych 16/100),

Dla części II staw Habitowski: 2 408,82 zł/rok  brutto (słownie: dwa tysiące czterysta osiem  złotych i 82/100),

Dla części III staw Letni Górny: 1 301,22 zł/rok brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta jeden złotych i 22/100),

Dla części IV staw Letni Dolny: 1 201,62 zł/rok brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście jeden złotych i 62/100),

Dla części V staw Klin: 948,90 zł/rok brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem złotych i 90/100),

Dla części VI staw Łąkowy: 2 054,52 zł/rok brutto (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt cztery złote i 52/100),

 

6. Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 

7. Wydzierżawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

 

8. Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi za rok z góry do 30.04. danego roku.

 

9. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

 

10. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z miejscowym leśniczym Leśnictwa Korniaktów (tel. 17 224 58 17, kom.: 600948910). Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie”.

Wysokość wadium wynosi:

Dla części I staw Wyspowy:  197 zł

Dla części II staw Habitowski: 240 zł

Dla części III staw Letni Górny: 130 zł

Dla części IV staw Letni Dolny 120 zł

Dla części V staw Klin: 95 zł

Dla części VI staw Łąkowy: 205 zł

12. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

13. Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

14. Oferty z opisem: „Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie” należy składać w terminie do 20.03.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

15. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 20.03.2018 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

16. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

17. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dla Oferentów oferujących taką samą cenę, przy czym cena oferowana w dodatkowym postępowaniu nie może być niższa od ceny zaoferowanej w  pierwszym postępowaniu.

18. Dzierżawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym stawów.

19. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

20. W wiązku z paciorkowym układem stawów i wzajemnym powiązaniem zbiorników w zakresie przepływu wody w przypadku wydzierżawienia stawów przez różnych Dzierżawców, Nadleśnictwo zobowiąże Dzierżawców do wzajemnego ustalenia zasad dotyczących prowadzenia gospodarki wodnej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Dzierżawcami Nadleśnictwo Leżajsk będzie wydawać wiążące decyzje dotyczące piętrzenia oraz spuszczania wody.

21. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania lub części postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu i w przypadku braku skutecznego wniesienia wadium.

22. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

23. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
  3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

2. Dokumentacja fotograficzna stawów - zał. nr 2,    

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Leżajsk, 08.02.2017 r.

SA.411.1.2016                                                                                   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

          

1.            Sprzedający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

 

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

- Zarządzenie nr 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 20.05.2010 r.

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 1134"

4. Przedmiot przetargu:

- ciągnik rolniczy Ursus 1134,

- nr rejestracyjny RLE T 191,

- rok produkcji 2000,

- nr inw. 746/949,

- silnik o poj. 4562 cm3 i mocy 98 KM,

- ciężar własny 4562 kg,

- nr nadwozia 00185,

- wskaźnik licznika mt godzin 4121,77

5. Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 22 436,55 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych i 55/100).

6. Podatki i opłaty związane ze sprzedażą ciągnika ponosi nabywca.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 105 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 243,65 zł złotych (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i 65/100) w terminie do dnia 22.02.2017 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 1134".

9. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone  na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Oferty z opisem: „Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 1134" należy składać

w terminie do 22.02.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

- Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 22.02.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

15. Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym ciągnika.

16. Nadleśnictwo Leżajsk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.

17. Sprzedający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Sprzedający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Sprzedającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

1.     Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,

2.     Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,

3.     a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

                                                                                                                               

                                                                                                                    Oryginał podpisał

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                              mgr inż. Zenon Szkamruk

 

 

Materiały do pobrania