Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg

Przetarg

SA.234.2.2017                                                                                                                     

Leżajsk, 17.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU           

 1. Sprzedający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,  z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

- Kodeks cywilny

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż przyczepy ciężarowej Autosan D-47B”

4. Przedmiot przetargu:

- przyczepa ciężarowa, AUTOSAN D-47B

- nr rejestracyjny RLE P477,

- rok produkcji 1972,

- nr inw. 748/250,

- ciężar własny 1040 kg,

- gabaryty – 3500 x 2200 x 1500 mm,

- przyczepa wywrotka,

- brak przeglądu technicznego

5. Cena wywoławcza przyczepy wynosi: 5 082 złote brutto (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

6. Podatki i opłaty związane ze sprzedażą przyczepy ponosi nabywca.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 508,20 złotych (słownie: pięćset osiem złotych, 20/100) w terminie do dnia 02.08.2018 r. do godz. 10:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Sprzedającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na sprzedaż przyczepy ciężarowej Autosan D-47B”.

9. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Oferty z opisem: „Sprzedaż przyczepy ciężarowej Autosan D-47B” należy składać

w terminie do 02.08.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

- Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 02.08.2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

15. Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym przyczepy.

16. Nadleśnictwo Leżajsk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.

17. Sprzedający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Sprzedający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Sprzedającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
 2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
 3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

 

                                                                                                                    Oryginał podpisał

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                              mgr inż. Zenon Szkamruk

Materiały do pobrania


Przetarg

Przetarg

SA.411.1.2018                                                                                                                     

Leżajsk, 17.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU             

 1. Sprzedający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

- Kodeks cywilny

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż podestu ruchomego PMR - 140”

4. Przedmiot przetargu:

- Urządzenie – Podest ruchomy,

- Typ – PMR-140,

- Producent – BUMAR Koszalin,

- Rok produkcji 2000,

- Nr fabryczny – 0036,

- Ciężar około 300 kg,

- Gabaryty ustawienia podpór – 3800 x 3800 x 3200 mm,

- Wysokość podnoszenia – 13300 mm,

- Wysokość wysięgu – 15000 mm,

- Maksymalny wysięg poziomy – 5500 mm,

- Sterowanie wysięgiem hydrauliczne,

- Udźwig kosza podestu – 250 kg,

- Podest jest przystosowany do ciągnika URSUS,

- Obecnie wyłączony z eksploatacji.

5. Cena wywoławcza podestu wynosi: 19 901,40 złotych brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 40/100).

6. Podatki i opłaty związane ze sprzedażą podestu ponosi nabywca.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 990,14 złotych (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych, 14/100) w terminie do dnia 02.08.2018 r. do godz. 10:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Sprzedającego:  BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na sprzedaż podestu ruchomego PMR-140”.

9. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Oferty z opisem: „Sprzedaż podestu ruchomego PMR - 140” należy składać

w terminie do 02.08.2018 r. do godz. 10:10 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

- Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 02.08.2018 r. o godz. 10:25 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

15. Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym urządzenia.

16. Nadleśnictwo Leżajsk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.

17. Sprzedający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Sprzedający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Sprzedającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
 2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
 3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

                                                                                                                    Oryginał podpisał

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                              mgr inż. Zenon Szkamruk

Materiały do pobrania


Ogłoszenie

Ogłoszenie

SA.2217.35.2018

                                                                                                                                         Leżajsk, 13.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1. Wynajmujący:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,

z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

3. Tytuł przetargu:

„Najem wiaty położonej na działce nr 511/1 w Leśnictwie Korniaktów”

4. Przedmiot przetargu:

Wiata o powierzchni 188,70 m2 wykonana z blachy falistej

Położenie nieruchomości: 

Gmina

Obręb ewidencyjny

Numer działki

Użytek

Rodzaj pow.

Leśnictwo

Adres leśny

Białobrzegi

Korniaktów Północny

511/1

Ls

BUD INNE

Korniaktów

04-15-1-02-146-m

5. Cena wywoławcza  wynosi: 377,40 zł/rok netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy)

6. Oferowana cena najmu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

7. Zapłata czynszu za najem za 2018 r. nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Zapłata czynszu w kolejnych latach obowiązywania umowy będzie następowała
do 30-go kwietnia danego roku za rok najmu z góry.

8. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

9. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty należnych podatków lokalnych od wynajmowanej nieruchomości.

10. Przedmiot najmu można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z leśniczym Leśnictwa Korniaktów
(tel. 17 224 58 17, kom.: 600948910). Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać
w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 50 zł brutto w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Najem wiaty położonej na działce nr 511/1 w Leśnictwie Korniaktów”

12. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

13. Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy oraz w przypadku gdy Oferent lub Oferenci nie zaoferują co najmniej wywoławczej wysokości najmu.

14. Oferty z opisem: „Najem wiaty położonej na działce nr 511/1 w Leśnictwie Korniaktów”

należy składać w terminie do 27.07.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

15. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 27.07.2018 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

16. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa netto  - 100%.

17. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wynajmującemu przysługuje prawo przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami, przy czym zaoferowana cena nie może być niższa od ceny złożonej oferty.

18. Najemca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym nieruchomości.

19. Wynajmujący odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wynajmujący odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Wynajmującego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

20. Wynajmującemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

21. Nadleśniczy bez podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych

22. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

23. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
 2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
 3. a/a

Załączniki:

 1. Formularz oferty - zał. nr 1,

pefc-logo                                                             Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Leżajsk, 08.02.2017 r.

SA.411.1.2016                                                                                   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

          

1.            Sprzedający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

 

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

- Zarządzenie nr 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 20.05.2010 r.

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 1134"

4. Przedmiot przetargu:

- ciągnik rolniczy Ursus 1134,

- nr rejestracyjny RLE T 191,

- rok produkcji 2000,

- nr inw. 746/949,

- silnik o poj. 4562 cm3 i mocy 98 KM,

- ciężar własny 4562 kg,

- nr nadwozia 00185,

- wskaźnik licznika mt godzin 4121,77

5. Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 22 436,55 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych i 55/100).

6. Podatki i opłaty związane ze sprzedażą ciągnika ponosi nabywca.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 105 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 243,65 zł złotych (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i 65/100) w terminie do dnia 22.02.2017 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 1134".

9. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone  na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Oferty z opisem: „Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 1134" należy składać

w terminie do 22.02.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

- Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 22.02.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

15. Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym ciągnika.

16. Nadleśnictwo Leżajsk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.

17. Sprzedający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Sprzedający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Sprzedającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

1.     Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,

2.     Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,

3.     a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

                                                                                                                               

                                                                                                                    Oryginał podpisał

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                              mgr inż. Zenon Szkamruk

 

 

Materiały do pobrania