Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg

Przetarg

SA.411.1.201                                                                                                                    

 Leżajsk, 13.08.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU             

  1. Sprzedający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,               z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów               z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

- Kodeks cywilny

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż podestu ruchomego PMR - 140”

4. Przedmiot przetargu:

- producent – BUMAR Koszalin,

- rok produkcji 1972,

- nr fabryczny - 0036

- ciężar około 300 kg,

- gabaryty ustawienia podpór – 3800 x 3800 x 3200 mm,

- wysokość podnoszenia – 13300 mm,

- wysokość wysięgu – 15000 mm,

- maksymalny wysięg poziomy – 5500 mm,

- sterowanie wysięgiem hydrauliczne,

- udźwig kosza podestu – 250 kg,

- podest jest przystosowany do ciągnika URSUS,

- obecnie wyłączony z eksploatacji.

5. Cena wywoławcza podestu ruchomego wynosi: 11843,54 złotych brutto (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złotych 54/100).

6. Podatki i opłaty związane ze sprzedażą podestu ponosi nabywca.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 184,35 złotych (słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt cztery złoty, 35/100) w terminie do dnia 26.09.2018 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na sprzedaż podestu ruchomego PMR - 140”.

9. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Oferty z opisem: „Sprzedaż podestu ruchomego PMR - 140” należy składać

w terminie do 26.09.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

- Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 26.09.2018 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

15. Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym podestu ruchomego PMR-140.

16. Nadleśnictwo Leżajsk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.

17. Sprzedający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Sprzedający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku                     nie spełnienia wymagań Sprzedającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
  3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

   

                                                                                                                   Oryginał podpisał

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                              mgr inż. Zenon Szkamruk

 

 


Przetarg

Przetarg

SA.234.2.2017                                                                                                                    

Leżajsk, 19.08.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU             

  1. Sprzedający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,               z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów               z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

- Kodeks cywilny

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż przyczepy ciężarowej Autosan D-47B”

4. Przedmiot przetargu:

- przyczepa ciężarowa, AUTOSAN D-47B

- nr rejestracyjny RLE P477,

- rok produkcji 1972,

- nr inw. 748/250,

- ciężar własny 1040 kg,

- gabaryty – 3500 x 2200 x 1500 mm,

- przyczepa wywrotka,

- brak przeglądu technicznego

5. Cena wywoławcza przyczepy wynosi: 3811 złote brutto (słownie: trzy tysiące osiemset jedenaście złotych 00/100).

6. Podatki i opłaty związane ze sprzedażą przyczepy ponosi nabywca.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 381,10 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden, 10/100) w terminie do dnia 26.09.2018 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na sprzedaż przyczepy ciężarowej Autosan D-47B”.

9. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Oferty z opisem: „Sprzedaż przyczepy ciężarowej Autosan D-47B” należy składać

w terminie do 26.09.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

- Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 26.09.2018 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

15. Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym przyczepy.

16. Nadleśnictwo Leżajsk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.

17. Sprzedający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Sprzedający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku                     nie spełnienia wymagań Sprzedającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
  3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

                                                                                                                            

                                                                                                                    Oryginał podpisał

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                              mgr inż. Zenon Szkamruk