Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie

Ogłoszenie

SA.2217.1.2018                                                                                                                 Leżajsk, 12.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU             

 

1. Wydzierżawiający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgoda Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie stawów, znak spr.: ZS.2217.185.2017 z dnia 10.10.2017 r.,

- Zarządzenie nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia 8.04.2010 r., znak spr.: ZZ-2126-81/2010,

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym”

4. Przedmiot przetargu:

Część

Nazwa

Województwo,

Powiat,

Jednostka ewid.,

Obręb ewid.

Numer działki ew.

Pow.

Kat. Użytkuklasa

Nadleśnictwo,

Obręb leśny,

Leśnictwo

Adres leśny

I

 

Staw Wyspowy

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

3,2836 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

II

 

Staw

Habitowski

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

4,0147 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

III

 

Staw Letni Górny

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

2,1687 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

IV

Staw Letni Dolny

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

2,0027 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

V

Staw Olszowy

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

6,1060 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-a-00

VI

Staw Klin

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

1,5815 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-p-00

VII

Staw

Łąkowy

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

3,4242 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-r-00

VIII

Staw Zimochów

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

1,1253 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-z-00

IX

Staw

Tarliska

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

1,1959 ha

Wsr, V

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-j-00,

04-15-1-02-146-k-00,

04-15-1-02-146-t-00,

04-15-1-02-146-l-00,

04-15-1-02-146-s-00,

04-15-1-02-146-y-00,

04-15-1-02-146-w-00,

04-15-1-02-146-n-00,

04-15-1-02-146-o-00,

04-15-1-02-146-x-00,

 

X

Budynek gospodarczo-magazynowy

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

178,37 m2

Ls BUD INNE

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-m-00,

 

 

5. Cena wywoławcza stawów wynosi:

Dla części I staw Wyspowy: 1 970,16 zł/rok brutto (słownie: tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych 16/100),

Dla części II staw Habitowski: 2 408,82 zł/rok  brutto (słownie: dwa tysiące czterysta osiem  złotych i 82/100),

Dla części III staw Letni Górny: 1 301,22 zł/rok brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta jeden złotych i 22/100),

Dla części IV staw Letni Dolny: 1 201,62 zł/rok brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście jeden złotych i 62/100),

Dla części V staw Olszowy: 3 663,60 zł/rok brutto (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote i 60/100),

Dla części VI staw Klin: 948,90 zł/rok brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem złotych i 90/100),

Dla części VII staw Łąkowy: 2 054,52 zł/rok brutto (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt cztery złote i 52/100),

Dla części VIII staw Zimochów:  729,18 zł/rok brutto (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i 18/100),

Dla części IX stawy Tarliska: 717,54 zł/rok brutto  (słownie: siedemset siedemnaście złotych i 54/100),

Dla części X wynajem budynku gospodarczo-magazynowego : 356,74 zł/rok brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 74/100).

6. Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

7. Wydzierżawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

8. Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi za rok z góry do 30.04. danego roku.

9. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

10. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z miejscowym leśniczym Leśnictwa Korniaktów (tel. 17 224 58 17, kom.: 600948910). Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 26.02.2018 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym”.

Wysokość wadium wynosi:

Dla części I staw Wyspowy:  197 zł

Dla części II staw Habitowski: 240 zł

Dla części III staw Letni Górny: 130 zł

Dla części IV staw Letni Dolny 120 zł

Dla części V staw Olszowy: 366 zł

Dla części VI staw Klin: 95 zł

Dla części VII staw Łąkowy: 205 zł

Dla części VIII staw Zimochów:  73 zł

Dla części IX stawy Tarliska: 71 zł

Dla części X wynajem budynku gospodarczo-magazynowego 36 zł

12. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

13. Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

14. Oferty z opisem: „Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym” należy składać w terminie do 26.02.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

15. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 26.02.2018 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

16. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

17. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dla Oferentów oferujących taką samą cenę, przy czym cena oferowana w dodatkowym postępowaniu nie może być niższa od ceny zaoferowanej w  pierwszym postępowaniu.

18. Dzierżawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym stawów i budynku gospodarczo-magazynowego.

19. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

20. W odniesieniu do stawów Wyspowego, Habitowskiego, Letniego Górnego i Letniego Dolnego Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku uzyskania dofinansowania z POiŚ na odbudowę zbiorników, przy czym faktyczne przekazanie stawu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie.

21. Zamawiający dopuszcza rozkopanie Tarlisk w celu powiększenia zbiorników.

22. W związku z paciorkowym układem stawów i wzajemnym powiązaniem zbiorników w zakresie przepływu wody w przypadku wydzierżawienia stawów przez różnych Dzierżawców, Nadleśnictwo zobowiąże Dzierżawców do wzajemnego ustalenia zasad dotyczących prowadzenia gospodarki wodnej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Dzierżawcami Nadleśnictwo Leżajsk będzie wydawać wiążące decyzje dotyczące piętrzenia oraz spuszczania wody.

23. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania lub części postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu i w przypadku braku skutecznego wniesienia wadium.

24. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

25. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
  3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

2. Dokumentacja fotograficzna stawów - zał. nr 2,

Materiały do pobrania


Przetarg Zmysłówka

Przetarg Zmysłówka

SA.2217.13.2017

                                                                                                                                         Leżajsk,10.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU             

 

1. Wydzierżawiający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,

z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa części działki nr 1089 w Leśnictwie Zmysłówka”

4. Przedmiot przetargu:

Lp.

Województwo,

Powiat,

Jednostka ewid.,

Obręb ewid.

Numer działki ewidencyjnej

Pow. w (ha)

Kat. użytku, klasa

Nr księgi wieczystej

Nadleśnictwo,

Obręb leśny,

Leśnictwo

Adres leśny

1.

18 Podkarpackie,

08 Leżajski,

022 Grodzisko Dolne,

0017 Zmysłówka

1089

1,7520

R, IVA

RZ1E/00044478/9

Leżajsk,

Dąbrówki,

Zmysłówka

04-15-1-05-107-b-00

 

5. Cena wywoławcza  wynosi: 525,60 zł/rok netto (słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt  groszy)

6. Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

7. Zapłata czynszu dzierżawnego za rok dzierżawy z góry  nastąpi do 31-go marca  danego roku.

8. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

9. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty należnych podatków lokalnych od dzierżawionego gruntu.

10. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z miejscowym leśniczym Leśnictwa Zmysłówka (tel.172436009, kom: 600961937). Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 105 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 100 zł brutto w terminie do dnia 24.11.2017 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Dzierżawa części działki nr 1089 w Leśnictwie Zmysłówka”

12. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 5% zaoferowanej wysokości dzierżawy.

13. Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy oraz w przypadku gdy Oferent lub Oferenci nie zaoferują co najmniej wywoławczej wysokości dzierżawy.

14. Oferty z opisem: „Dzierżawa części działki nr 1089 w Leśnictwie Zmysłówka” należy składać w terminie do 24.11.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

15. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 24.11.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

16. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

17. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami, przy czym zaoferowana cena nie może być niższa od ceny złożonej oferty.

18. Dzierżawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym działki.

19. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

20. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

21. Nadleśniczy bez podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych

22. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

23. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
  3. a/a

Załączniki:

  1. Formularz oferty - zał. nr 1,

 

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk

Materiały do pobrania


Przetarg

Przetarg

SA.2217.11.2017                                                                                                         Leżajsk, 06.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU            

 

1. Wydzierżawiający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym”

4. Przedmiot przetargu:

Lp.

Województwo,

Powiat,

Jednostka ewid.,

Obręb ewid.

Numer działki ewidencyjnej

Pow. w (ha)

Kat. użytku, klasa

Nr księgi wieczystej

Nadleśnictwo,

Obręb leśny,

Leśnictwo

Adres leśny

1.

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

11,4697

Wsr, V

RZ1A/00047961/9

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

2.

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

13,5229

Wsr, V

RZ1A/00047961/9

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-r-00,

04-15-1-02-146-p-00,

04-15-1-02-146-z-00,

04-15-1-02-146-j-00,

04-15-1-02-146-k-00,

04-15-1-02-146-t-00,

04-15-1-02-146-l-00,

04-15-1-02-146-s-00,

04-15-1-02-146-y-00,

04-15-1-02-146-w-00,

04-15-1-02-146-n-00,

04-15-1-02-146-o-00,

 

04-15-1-02-146-x-00,

04-15-1-02-146-a-00,

3.

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

2,5142

Ls BUD INNE

RZ1A/00047961/9

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-m-00,

 

 

5. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi: 16 860,82 zł/rok netto (słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 82/100 /rok).

6. Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

7. Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w 4 ratach co kwartał do 15-tego dnia danego miesiąca.

8. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

9. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z miejscowym leśniczym Leśnictwa Korniaktów (tel. 17 224 58 17, kom.: 600948910). Dodatkowe informacje w sprawie przetargu oraz postanowieniach projektu umowy można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 105 lub pod numerem telefonu 17 240 52 06.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 700,00 zł złotych brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych i 00/100) w terminie do dnia 20.11.2017 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym”.

11. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 5% zaoferowanej wysokości czynszu.

12. Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy oraz w przypadku gdy Oferent lub Oferenci nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości czynszu.

13. Oferty z opisem: „Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym” należy składać w terminie do 20.11.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

14. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 20.11.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

15. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

16. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

17. Dzierżawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym stawów i budynku gospodarczo-magazynowego przed złożeniem oferty. Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia następujących świadczeń dodatkowych kosztów podatku do nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego według obowiązujących w danym roku stawek, kosztów ubezpieczenia Przedmiotu Umowy,

18. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

19. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

20. Nadleśniczy bez podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych. 

21. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

22. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
  3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

2. Dokumentacja fotograficzna stawów - zał. nr 2,

                                                                                                                               

                                                                                                  Oryginał podpisał

                                                                                              Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                      mgr inż. Zenon Szkamruk   

Materiały do pobrania


Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek

W dniach od 12 do 23 grudnia prowadzona jest sprzedaż choinek oraz stroiszu w siedzibie Nadleśnictwa Leżajsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 oraz w sobotę od 8:00 do 13:00.

Od początku grudnia można także nabyć choinki na terenie podległych Leśnictw w godzinach od 8.00 -14.00.

Dla każdego kto zakupi choinkę Nadleśnictwo Leżajsk przygotowało świąteczny upominek
w postaci gałązki jemioły i pachnącego sianka na wigilijny stół.

Wiele osób zastanawia się „co zrobić z choinką po świętach ?". Zupełnie za darmo możemy skorzystać z oferty Nadleśnictwa Leżajsk, z poczuciem, że ekologicznie zakończyliśmy Boże Narodzenie. Wszystkie oddane do Nadleśnictwa choinki zostaną poddane recyklingowi
i  powstanie  z nich kompost, który wykorzystamy do produkcji nowych sadzonek na szkółce leśnej.

Choinki będzie można składować od nowego roku na parkingu Nadleśnictwa Leżajsk.

Materiały do pobrania