Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg Zmysłówka

Przetarg Zmysłówka

SA.2217.13.2017

                                                                                                                                         Leżajsk,10.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU             

 

1. Wydzierżawiający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,

z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa części działki nr 1089 w Leśnictwie Zmysłówka”

4. Przedmiot przetargu:

Lp.

Województwo,

Powiat,

Jednostka ewid.,

Obręb ewid.

Numer działki ewidencyjnej

Pow. w (ha)

Kat. użytku, klasa

Nr księgi wieczystej

Nadleśnictwo,

Obręb leśny,

Leśnictwo

Adres leśny

1.

18 Podkarpackie,

08 Leżajski,

022 Grodzisko Dolne,

0017 Zmysłówka

1089

1,7520

R, IVA

RZ1E/00044478/9

Leżajsk,

Dąbrówki,

Zmysłówka

04-15-1-05-107-b-00

 

5. Cena wywoławcza  wynosi: 525,60 zł/rok netto (słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt  groszy)

6. Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

7. Zapłata czynszu dzierżawnego za rok dzierżawy z góry  nastąpi do 31-go marca  danego roku.

8. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

9. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty należnych podatków lokalnych od dzierżawionego gruntu.

10. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z miejscowym leśniczym Leśnictwa Zmysłówka (tel.172436009, kom: 600961937). Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 105 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 100 zł brutto w terminie do dnia 24.11.2017 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Dzierżawa części działki nr 1089 w Leśnictwie Zmysłówka”

12. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 5% zaoferowanej wysokości dzierżawy.

13. Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy oraz w przypadku gdy Oferent lub Oferenci nie zaoferują co najmniej wywoławczej wysokości dzierżawy.

14. Oferty z opisem: „Dzierżawa części działki nr 1089 w Leśnictwie Zmysłówka” należy składać w terminie do 24.11.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

15. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 24.11.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

16. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

17. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami, przy czym zaoferowana cena nie może być niższa od ceny złożonej oferty.

18. Dzierżawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym działki.

19. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

20. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

21. Nadleśniczy bez podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych

22. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

23. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
  3. a/a

Załączniki:

  1. Formularz oferty - zał. nr 1,

 

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk

Materiały do pobrania


Przetarg

Przetarg

SA.2217.11.2017                                                                                                         Leżajsk, 06.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU            

 

1. Wydzierżawiający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym”

4. Przedmiot przetargu:

Lp.

Województwo,

Powiat,

Jednostka ewid.,

Obręb ewid.

Numer działki ewidencyjnej

Pow. w (ha)

Kat. użytku, klasa

Nr księgi wieczystej

Nadleśnictwo,

Obręb leśny,

Leśnictwo

Adres leśny

1.

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

509

11,4697

Wsr, V

RZ1A/00047961/9

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-136-g-00

2.

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

13,5229

Wsr, V

RZ1A/00047961/9

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-r-00,

04-15-1-02-146-p-00,

04-15-1-02-146-z-00,

04-15-1-02-146-j-00,

04-15-1-02-146-k-00,

04-15-1-02-146-t-00,

04-15-1-02-146-l-00,

04-15-1-02-146-s-00,

04-15-1-02-146-y-00,

04-15-1-02-146-w-00,

04-15-1-02-146-n-00,

04-15-1-02-146-o-00,

 

04-15-1-02-146-x-00,

04-15-1-02-146-a-00,

3.

18 Podkarpackie,

10 Łańcucki,

022 Białobrzegi,

0004 Korniaktów Północny

511/1

2,5142

Ls BUD INNE

RZ1A/00047961/9

Leżajsk,

Dąbrówki,

Korniaktów

04-15-1-02-146-m-00,

 

 

5. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi: 16 860,82 zł/rok netto (słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 82/100 /rok).

6. Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

7. Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w 4 ratach co kwartał do 15-tego dnia danego miesiąca.

8. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

9. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z miejscowym leśniczym Leśnictwa Korniaktów (tel. 17 224 58 17, kom.: 600948910). Dodatkowe informacje w sprawie przetargu oraz postanowieniach projektu umowy można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 105 lub pod numerem telefonu 17 240 52 06.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 700,00 zł złotych brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych i 00/100) w terminie do dnia 20.11.2017 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym”.

11. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 5% zaoferowanej wysokości czynszu.

12. Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy oraz w przypadku gdy Oferent lub Oferenci nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości czynszu.

13. Oferty z opisem: „Dzierżawa stawów rybnych w Korniaktowie wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym” należy składać w terminie do 20.11.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

14. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 20.11.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

15. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

16. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

17. Dzierżawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym stawów i budynku gospodarczo-magazynowego przed złożeniem oferty. Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia następujących świadczeń dodatkowych kosztów podatku do nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego według obowiązujących w danym roku stawek, kosztów ubezpieczenia Przedmiotu Umowy,

18. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

19. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

20. Nadleśniczy bez podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych. 

21. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

22. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
  3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

2. Dokumentacja fotograficzna stawów - zał. nr 2,

                                                                                                                               

                                                                                                  Oryginał podpisał

                                                                                              Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                      mgr inż. Zenon Szkamruk   

Materiały do pobrania


Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego