Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

                                 Leżajsk, 12.12.2016r.

Zn. spr.: ZG.2281.2.2015.ZP   

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Nadleśnictwo Leżajsk informuje że w dniu 12.12.2016 odbył się przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 4677/1, 4681/1 położone w obrębie ewidencyjnym Łętownia, gmina Nowa Sarzyna, powiat Leżajsk. Sprzedaż odbyła się na podstawie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 08.04.2015
zn. spr. ZS.2281.27.2015.DT. W przetargu wzięły udział dwie firmy:

  1. TRIOS SP. Z O.O. Numer KRS 0000284826, 32-864 GNOJNIK
  2. Centrum Odszkodowań I Obsługi Prawnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Numer KRS: 0000445243 ul. Wałowa 2 lok. 3A, 33-100 Tarnów

        W wyniku licytacji cena wywoławcza została postąpiona o 5800 zł netto. Nabywcą nieruchomości za  kwotę 150 356 zł netto(sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) zostało Centrum Odszkodowań I Obsługi Prawnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Numer KRS: 0000445243
ul. Wałowa 2 lok. 3A, 33-100 Tarnów

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- Opublikowanie na stronie internetowej Nadleśnictwa Leżajsk

- Opublikowanie w BIP

- Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Leżajsk


Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach  (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów, innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. nr 78, poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż    nieruchomości działek: nr. 4677/1 i 4681/1  stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Leżajsk.

1.    Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej.

Do sprzedaży przeznaczone są dwie działki ewidencyjne, działka nr. 4677/1, oraz działka 4681/1, posiadające Księgę Wieczystą nr RZ1E/00043837/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Leżajsku.  W dziale III Księgi Wieczystej wpisano ograniczone prawo rzeczowe w postaci  służebności przesyłu na działce  nr 4677/1 na pow. 0,0033 ha oraz na działce  nr 4677/2 na pow. 0,0777ha. Służebność przesyłu na rzecz PGE.

2.    Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków.

Działki będące przedmiotem przetargu położone są w zachodniej części miejscowości Łętownia, gm. Nowa Sarzyna  obręb ewidencyjny 0006 Łętownia, Jednostka ewidencyjna Nowa Sarzyna – Obręb wiejski, adres administracyjny 180805_5, na granicy z miejscowością Groble, gm. Jeżowe.

3.    Powierzchnia nieruchomości.

Działka nr 4677/1 o powierzchni 0,2609ha, oraz działka nr 4681/1 o powierzchni 0,2954ha.

4.    Opis nieruchomości.

Główny dojazd do nieruchomości zapewnia droga utwardzona o długości  ok. 0,4km, mająca połączenie z drogą wojewódzką nr 861 Jeżowe - Kopki na wysokości miejscowości Groble, gm. Jeżowe. Działki tworzą nieregularny wydłużony kształt
o niepełnym uzbrojeniu technicznym. W ewidencji gruntów prowadzonej przez starostwo w Leżajsku działki oznaczone są użytkiem PsVI.     

5.    Przeznaczenie nieruchomości w MPZP.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie pn. „Terminal Paliw
w miejscowości Łętownia", działki przeznaczone do sprzedaży położone są
w konturze: 1P – teren składów i  magazynów.

6.    Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomości oznaczone numerami działek 4677/1 i 4681/1 są częściowo zabudowane infrastrukturą wchodzącą w skład Terminala Paliw. Działki są częściowo ogrodzone i utwardzone. Działka nr 4677/1 zabudowana jest  częścią budynku usługowego (biurowego),  który powstał w wyniku rozbudowy dwóch budynków garażowych. Pozostała część budynku położona jest na działce sąsiedniej która nie jest w zarządzie Nadleśnictwa Leżajsk. Ponadto na nieruchomościach  posadowione są : ogrodzenie, utwardzony plac o pow. 1052m2, droga dojazdowa  tłuczniowa o pow. 12m2, chodniki z kostki betonowej o pow. 85m2, płyta betonowa  o pow 34m2, płyta betonowa pod wiatą o pow. 113m2, poletka rozsączające  o pow. 128m2, zbiornik rozsączający podziemny o pow. 2,5m2, zadaszenia nad dystrybutorami, oświetlenia terenu, zadaszenia nad agregatem, część zbiornika  stałego  nadziemnego 
o poj. 940m3 oraz część zbiornika  podziemnego  o pow. 50m3 pozostała część zbiorników położona jest na działce sąsiedniej która nie jest w zarządzie Nadleśnictwa Leżajsk.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa – w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, natomiast nakłady na rozbudowę budynków garażowych oraz budowę obiektów o których mowa wyżej ponieśli byli  dzierżawcy terenu -   właściciele Terminala Paliw.

7.    Obciążenia nieruchomości i zobowiązania.

Wartość poniesionych nakładów przez byłych dzierżawców o których wspomniano
w punkcie 6, została wyliczona przez rzeczoznawcę majątkowego i określona
w operacie szacunkowym sporządzonym na zlecenie Nadleśnictwa  na kwotę 507.505,00 zł netto ( słownie: pięćset siedem tysięcy pięćset pięć złotych zero groszy) . Jest to kwota która nie jest wliczana do ceny wywoławczej, o tą kwotę może się zwrócić do ewentualnego nabywcy podmiot,  który te nakłady poniósł.

8.    Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków.

Sprzedawane nieruchomości nie widnieją w ewidencji zabytków.

9.    Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości obejmuje tylko  grunt bez zabudowań i innych naniesień i wynosi:144.556,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy). Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu spisania aktu notarialnego. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 2% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do stu złotych
tj; 2.900 zł netto.

10.  Termin i miejsce w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Dodatkowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, pokój nr 5, tel. nr: 172405202.
w terminie do 09.12.2016r do godziny 15:00.

11.  Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej Nadleśnictwa Leżajsk pokój nr 10, ulica Tomasza michałka 48, 37-300 Leżajsk dnia 12.12.2016r. do godz. 9.30.

12.  Wadium.

Wysokość wadium wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w pieniądzu najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu, tj. 12.12.2016r.

Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Leżajsk w: BS Leżajsk nr 35918700012001000023520001, z dopiskiem na blankiecie przelewu: „Wadium na przetarg - zakup nieruchomości 4677/1, 4681/1" Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do godz. 9.00 w dniu przetargu kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Leżajsk. Wadium podlega zwrotowi w terminie do trzech dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny brutto nabycia nieruchomości.

13.  Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

Termin zapłaty ceny brutto tj. kwoty zakupu z przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT oraz kwoty obejmujące koszty sporządzenia dokumentacji  ustala się na dzień zawarcia umowy sprzedaży przed jej podpisaniem i przed dniem wydania nieruchomości. Wydanie przedmiotu przetargu nabywcy, który wygrał przetarg nastąpi protokolarnie we wspólnie ustalonym terminie, po  zapłaceniu  ceny brutto wraz
z opłatami dodatkowymi na rachunek  bankowym Nadleśnictwa Leżajsk BS Leżajsk
nr 35918700012001000023520001.

14.  Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli Oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie zawrze ze swojej winy umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu sprzedającego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

15.  Pozostałe informacje:

·         W związku z tym, że na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu znajdują się zabudowania i elementy składowe,  co do  których, ma roszczenie właściciel  Terminala Paliw w zakresie poniesionych na nie nakładów,   proponuje się potencjalnym nabywcom lustrację działek w terenie przed przystąpieniem do przetargu.

·         W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne które wniosły wadium
w wymaganej formie i zostali dopuszczeni do przetargu.

·         Osoby dopuszczone i uczestniczące w przetargu muszą posiadać dowód osobisty
w celu weryfikacji tożsamości prowadzonej przez komisję przetargową lub stosowne upoważnienie, pełnomocnictwo.

·         Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaproponowana cena netto podczas licytacji. Do ceny netto nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu spisania aktu notarialnego.

·         Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości  ponosi kupujący.

·         Kupujący ponosi też koszty sporządzenia dokumentacji wyceny oraz wypisów
i wyrysów z ewidencji gruntów oraz MPZP tj;.

- koszt sporządzenia operatu wyceny nieruchomości Nadleśnictwa Leżajsk
w kwocie : 5.000,00zł netto, 6.150,00 zł brutto

- koszty sporządzenia operatu wyceny obcych naniesień – kwota 5.000,00zł netto, 6.150,00 zł brutto

-  koszt wypisów i wyrysów 220zł netto

- koszty przeprowadzenia przetargu w tym koszty umieszczenia ogłoszenia
w prasie.

·         Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

·         Nadleśnictwu Leżajsk przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

·         Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Leżajsk, na stronie internetowej Nadleśnictwa: http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/ogloszenia, na stronie BIP Nadleśnictwa http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/komunikaty_i_ogloszenia oraz zostało opublikowane w ogólnopolskim serwisie ogłoszeń internetowych www.OLX.pl a także w prasie regionalnej i ponadregionalnej.

 

Oryginał podpisał:

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk

Mariusz Pelc


Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego