Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg

Przetarg

Leżajsk, dnia 20.08.2019 r. 

SA.2217.34.2019      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wynajmujący:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na najem budynku, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgoda Dyrektora RDLP w Krośnie na wynajęcie budynku, znak spr.: ZS-2126-78/14 z dnia 25.08.2014 r.,

- Zarządzenie nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i innych nieruchomości opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia 8.04.2010 r., znak spr.: ZZ-2126-81/2010.

Tytuł przetargu:

„Najem podleśniczówki wraz z budynkiem gospodarczym położonej na działce o nr ewid. 1131 w miejscowości Jastrzębiec”

Opis przedmiotu najmu:

Podleśniczówka (budynek mieszkalny) o  nr inw. 165/385 o pow. użytkowej 102,17 m2.

Budynek gospodarczy o nr inw. 180/541 o pow. 149,20 m2

Część działki ewidencyjnej nr 1131 o powierzchni 0,3100 ha, położonej:

obręb ewidencyjny: 0040 Jastrzębiec,

jednostka ewidencyjna: 180803_2 Kuryłówka,

powiat: Leżajski,

województwo: podkarpackie,

leśnictwo: Brzyska Wola,

adres leśny: 04-15-2-06-14-c-00

Działka ma założoną Księgę Wieczystą nr RZ1E/00040827/3

Nieruchomość jest zakwalifikowana jako: Użytek Ls

Cena wywoławcza za najem wyżej wymienionej nieruchomości wynosi: 502,74 zł

Do czynszu z tytułu najmu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

Oferowana cena najmu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

Okres najmu:

Od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.

Termin i miejsce przetargu:

Oferty z opisem: „Najem podleśniczówki wraz z budynkiem gospodarczym położonej na działce o nr ewid. 1131 w miejscowości Jastrzębiec”

 należy składać w terminie do: 02.09.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

Kryterium wyboru:

Najwyżej zaoferowana wysokość czynszu z tytułu najmu (netto).

Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Najemca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 02.09.2019 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

Nadleśniczy beż podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych.

 

W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

Wynajmujący odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wynajmujący odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wynajmującego.

Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) w terminie do dnia 02.09.2019 r. do godz. 12:00. Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na najem podleśniczówki wraz z budynkiem gospodarczym położonej na działce o nr ewidencyjnym 1131 w miejscowości Jastrzębiec”.

Dodatkowych informacji odnośnie budynku i postanowień projektu umowy można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, pokój nr 105, tel.: 17 240 52 06 w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

Oględzin przedmiotowej działki można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu z Leśniczym Leśnictwa Brzyska Wola Stanisławem Kotulskim, tel.: 600 958 175 , 17 24 29 138

Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
 2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
 3. a/a

Załączniki:

 1. Formularz oferty - zał. nr 1,
 2. Projekt umowy

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk 

Resources to get


Przetarg

Przetarg

Leżajsk, dnia 27.05.2019 r. 

SA.2217.9.2019      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wydzierżawiający:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

Tryb udzielenia przetargu:

- Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgoda Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie gruntu, znak spr.: ZS.2217.107.2019 z dnia 20.05.2019 r.,

- Zarządzenie nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia 8.04.2010 r., znak spr.: ZZ-2126-81/2010.

Tytuł przetargu:

„Dzierżawa części działki nr ewid. 1935/2 położonej w miejscowości Piskorowice”

Opis przedmiotu dzierżawy:

Część działki ewidencyjnej nr 1935/2 o powierzchni 0,0468 ha, położonej:

obręb ewidencyjny: 0030 Piskorowice,

jednostka ewidencyjna: 180804_2 Leżajsk,

powiat: Leżajski,

województwo: podkarpackie,

leśnictwo: Kulno,

adres leśny: 04-15-2-07-417-b-00

Działka ma założoną Księgę Wieczystą nr RZ1E/00043838/4

Nieruchomość jest zakwalifikowana jako: Użytek Br-PsV/PR-PS

Cena wywoławcza za dzierżawę wyżej wymienionej działki wynosi:

14,04 zł netto rocznie (słownie: czternaście złotych i 04/100),

Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

Okres dzierżawy:

Od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.

Termin i miejsce przetargu:

Oferty z opisem: „Dzierżawa części działki nr ewid. 1935/2 położonej w miejscowości Piskorowice” należy składać w terminie do: 10.06.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: - Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

Kryterium wyboru:

Najwyżej zaoferowana wysokość czynszu dzierżawnego (netto).

Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 10.06.2019 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

Nadleśniczy beż podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych.

W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.

Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1.

Dodatkowych informacji odnośnie działki i postanowień projektu umowy można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, pokój nr 105, tel.: 17 240 52 06 w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

Oględzin przedmiotowej działki można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu z Leśniczym Leśnictwa Kulno Panem Zdzisławem Koziarzem, tel.: 600 962 145, 17 242 91 69.

Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
 2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
 3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

2. Projekt umowy - zał. nr 2

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk 

                                                     

 


Przetarg

Przetarg

SA.234.1.2019                                                                                                                    

Leżajsk, 25.01.2019r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU          

 1. Sprzedający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

- Kodeks cywilny

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż samochodu TOYOTA Hilux”

4. Przedmiot przetargu:

- Samochód Toyota Hilux

- nr rejestracyjny REW0698,

- rok produkcji 1998,

- nr inw. 742/890,

- ciężar własny 2515 kg,

- pojemnośc silnika 58KW,

- przebieg 279000 km

- brak przeglądu technicznego

 

5. Cena wywoławcza samochodu wynosi: 4932 złote brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 00/100).

6. Podatki i opłaty związane ze sprzedażą samochodu ponosi nabywca.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 108 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 493,20 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 20/100) w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na sprzedaż samochodu Toyota Hilux”.

9. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Oferty z opisem: „Sprzedaż samochodu TOYOTA Hilux” należy składać

w terminie do 08.02.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

- Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 08.02.2019 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

15. Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym samochodu.

16. Nadleśnictwo Leżajsk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.

17. Sprzedający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Sprzedający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Sprzedającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

 

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,
 2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
 3. a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

                                                                                                                               

                                                                                                                    Oryginał podpisał

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                              mgr inż. Zenon Szkamruk

 

Resources to get