Asset Publisher

O PROJEKCIE ADAPTACJI NIZINNEJ

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;

budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;

zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;

przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Tekst: Anna Krasoń


Green Velo

       Przez tereny Nadleśnictwa Leżajsk oraz jego zasięg terytorialny w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przebiega szlak rowerowy liczący ok. 4640 m. Projekt ten opiera się na koncepcji stworzenia jednej, spójnej trasy rowerowej łączącej 5 wschodnich województw naszego kraju. Cała trasa, która  funkcjonuje pod nazwą „Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo", liczy ok. 2000  kilometrów i jest  najdłuższą trasą rowerową w Polsce. Biegnie przez niezwykle zróżnicowane tereny o bogatych walorach przyrodniczych, począwszy od mazurskich jezior na Górach Świętokrzyskich kończąc. Długość trasy przebiegającej przez województwo podkarpackie wynosi 420 km i przebiega przez powiat: lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, rzeszowski, Miasto Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski.

       Na szlaku wydzielono 12 tak zwanych „ królestw rowerowych" atrakcyjnych regionów, w których warto zaplanować dłuższy pobyt. Nadleśnictwo Leżajsk leży na terenie królestwa „ Ziemia Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu" . Trasa rowerowa przebiegająca przez teren Nadleśnictwa  łączy ze sobą ciekawe miejsca historyczne takie jak Pałacyk Myśliwski w Julinie zbudowany w stylu tyrolsko-szwajcarskim z drzewa modrzewiowego, który został wzniesiony dla Romana Potockiego w 1880 roku oraz cenne fragmenty  przyrodnicze jak Rezerwat Wydrze należący do Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym dominują lasy liściaste, gradowe, mieszane oraz reliktowe stanowiska lasów bukowo-jodłowych  a także Rezerwat Kołacznia w gminie Nowa Sarzyna najmniejszy rezerwat w Polsce, w którym  rośnie naturalne stanowisko różanecznika żółtego zwanego  też azalią pontyjską.

       Wschodni Szlak Rowerowy na całej długości oznakowany jest metalicznymi tabliczkami z kolorowym logo szlaku oraz miejscami infrastruktury rekreacyjnej zwanymi MOR-ami, czyli Miejscami Obsługi Rowerzystów, które zostały zlokalizowane przy atrakcjach turystycznych i ciekawych miejscowościach. Uzupełnieniem MOR-ów jest system MPR-ów, czyli Miejsc Przyjaznych Rowerzystom są to obiekty noclegowe, gastronomiczne oraz inne obiekty, które w swojej ofercie zawierają usługi dla turystów stanowiące doskonały element odpoczynku po trudach wędrówki rowerowej.

Więcej o projekcie na http://greenvelo.pl/portal/pl

Materiały do pobrania


Mała retencja nizinna

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

  

  RETENCJA NIZINNA

Projekt pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowany w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

Budżet projektu: ok. 196 mln zł.
Czas realizacji: 2007 – 2014 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

 

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych w obrębie zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego. Realizacja działań w projekcie przyczynia się do zatrzymania nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenia fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymania poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk.
Projekt realizowany na terenie 178 nadleśnictw w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

 

W ramach RDLP w Krośnie w projekcie uczestniczą nadleśnictwa: Głogów, Jarosław, Kolbuszowa, Leżajsk, Oleszyce, Sieniawa i Tuszyma. W wyniku realizacji projektu zostanie wykonanych 13 zbiorników o możliwości retencjonowania wody w ilości ok. 330 000 m3. Łączny szacowany koszt wydatków kwalifikowanych wynosi ok. 3,7 mln zł netto.

 
Nadleśnictwo Leżajsk wybudowało w ramach projektu trzy zbiorniki wodne:
  • Czerwone Pole
  • Wysieki
  • Wesoła
mające na celu retencjonowanie wody w ilości ponad 20800 m3 łącznie. Koszty całej inwestycji to ponad   365 000zł.