Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Leżajsk, 08.02.2017 r.

SA.411.1.2016                                                                                   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

          

1.            Sprzedający:                        

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

 

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

- Zarządzenie nr 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 20.05.2010 r.

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 1134"

4. Przedmiot przetargu:

- ciągnik rolniczy Ursus 1134,

- nr rejestracyjny RLE T 191,

- rok produkcji 2000,

- nr inw. 746/949,

- silnik o poj. 4562 cm3 i mocy 98 KM,

- ciężar własny 4562 kg,

- nr nadwozia 00185,

- wskaźnik licznika mt godzin 4121,77

5. Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 22 436,55 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych i 55/100).

6. Podatki i opłaty związane ze sprzedażą ciągnika ponosi nabywca.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Leżajsk w pokoju nr 105 lub pod numerem telefonu jak w nagłówku.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 243,65 zł złotych (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i 65/100) w terminie do dnia 22.02.2017 r. do godz. 12:00 Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na konto Zamawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem: „Wadium na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 1134".

9. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone  na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone zostanie w innej formie niż gotówka, ulegnie zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu oraz w przypadku Oferenta, który nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Oferty z opisem: „Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 1134" należy składać

w terminie do 22.02.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

- Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 22.02.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

13. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto - 100%.

14. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

15. Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym ciągnika.

16. Nadleśnictwo Leżajsk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.

17. Sprzedający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Sprzedający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku nie spełnienia wymagań Sprzedającego oraz nie wpłacenia wymaganego wadium.

18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznik nr 1.

20. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Otrzymują:

1.     Strona internetowa Nadleśnictwa, http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia,

2.     Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,

3.     a/a

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1,

                                                                                                                               

                                                                                                                    Oryginał podpisał

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                              mgr inż. Zenon Szkamruk

 

 

resources-to-get